25 februari 2016

Voorwaarden

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Kozijn Techniek Nederland.

 

I ALGEMEEN GEDEELTE

 

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Verkoop-, Leverings-, en Aannemingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
”Kozijn Techniek Nederland”: Kozijn Techniek Nederland gevestigd te 6101 CN,  Echt aan de Pr. Hendrikstr. 13A;
“Koper”: Degene die bij Kozijn Techniek Nederland (een) roerende za(a)k(en) koopt (koopovereenkomst);
“Opdrachtgever”: Degene die aan Kozijn Techniek Nederland een opdracht verstrekt tot het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard (overeenkomst van aanneming van werk).

 Artikel 2 Toepasselijkheid

1. De bepalingen die specifiek betrekking hebben op koop en levering van zaken zijn, opgenomen in “I Algemeen gedeelte” en in “II Bijzonder gedeelte, onderdeel A: “Verkoop- en leveringsvoorwaarden”. De bepalingen die specifiek betrekking hebben op aanvragen / opdrachten betreffende aanneming van werk, zijn opgenomen in “I Algemeen gedeelte” en in “II Bijzonder gedeelte, onderdeel B: “Voorwaarden voor aanneming van werk”.
2. Op alle opdrachten aan, aanbiedingen en offertes van, en overeenkomsten met Kozijn Techniek Nederland zijn van toepassing de in artikel 2.1. van deze voorwaarden bedoelde bepalingen, hierna ook te noemen “de voorwaarden”.
3. Vermelding of verwijzing door de opdrachtgever naar zijn eigen inkoop-, aanbestedings-, of andere (algemene) voorwaarden wordt door Kozijn Techniek Nederland niet aanvaard en doet deze inkoop-, aanbestedings-, of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst, tenzij deze door Kozijn Techniek Nederland uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
4. Indien een overeenkomst is gesloten tussen Kozijn Techniek Nederland en twee of meer opdrachtgevers, zijn de opdrachtgevers hoofdelijk jegens Kozijn Techniek Nederland gebonden.

 Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Een door Kozijn Techniek Nederland uitgebrachte aanbieding/offerte is vrijblijvend en geldig voor een periode van twee maanden. De overeengekomen prijs is inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.
2. De overeengekomen prijs kan door Kozijn Techniek Nederland niet achteraf worden verhoogd, tenzij door toedoen van de koper/opdrachtgever de levering wordt uitgesteld of vertraagd met een periode langer dan drie maanden en in die periode kostprijsfactoren een verhoging hebben ondergaan.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst geldt als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door Kozijn Techniek Nederland, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door Kozijn Techniek Nederland aan de opdrachtgever. Voorwaarden zijn op naam gaan niet over op nieuwe bewoners.

Artikel 5 Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden.
2. Indien betaling niet contant plaatsvindt, zal betaling van de overeengekomen prijs geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij betaling in termijnen is overeengekomen.
3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen zendt Kozijn Techniek Nederland telkens bij of na het verschijnen van een betalingstermijn de desbetreffende termijnfactuur aan de koper/opdrachtgever toe. Betaling van een termijn dient plaats te vinden uiterlijk binnen 14 dagen na de dag waarop Kozijn Techniek Nederland de termijnfactuur aan de koper/opdrachtgever heeft toegezonden.
4. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de koper/opdrachtgever van rechtswege in verzuim; de koper/opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1 % per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
5. In geval van faillissement of surseance van betaling van de koper/opdrachtgever zijn de vorderingen van Kozijn Techniek Nederland en de verplichtingen van de koper/opdrachtgever jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.
6. De factuur wordt uitgeschreven met het op dat moment geldende BTW percentage.

Artikel 6 Incassokosten
1. Is de koper/opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de koper/opdrachtgever.

Artikel 7 Garantie
Voor ons compleet leveringsprogramma gelden de garantiebepalingen van de desbetreffende leveranciers.
Indien glas geleverd wordt dat door de opdrachtgever/ afnemer zelf wordt gemonteerd, vervalt de glasgarantie indien het glas niet volgens de ten tijde van de geldende NEN-normen is geplaatst.
Indien Kozijn Techniek Nederland bestaande rolluiken moet demonteren en nadat het nieuwe kozijn geplaatst is weer moet hermonteren vervalt iedere vorm van garantie op dit rolluik, aangezien Kozijn Techniek Nederland niet garant kan staan voor materialen door derden geleverd. Indien door Kozijn Techniek Nederland  rolluiken heeft gemonteerd elektrisch of manueel bedienbaar kunnen deze tijdens een periode van vorst tijdelijk niet gebruikt worden. Mocht de afnemer dit met geweld toch proberen zijn de kosten voor eventuele schades voor rekening van de afnemer.

1. Indien schriftelijk een garantie is overeengekomen voor (onderdelen van) de af te leveren zaken, of (onderdelen van) de te verrichten werkzaamheden, betekent dit dat:
a. Kozijn Techniek Nederland zich verbindt voor zijn rekening alle voorkomende gebreken of gebrekkige uitvoeringen te vervangen of te herstellen, een en ander steeds ter vrije keuze van reparatie of herstel door Kozijn Techniek Nederland
b. De garantie geldt vanaf het moment van aflevering van een zaak of het gereedkomen van het werk of een gegarandeerd onderdeel daarvan tot aan het einde van de overeengekomen periode, mits door de opdrachtgever aan al diens verplichtingen ingevolge de overeenkomst is voldaan en met dien verstande dat de garantie vervalt indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Kozijn Techniek Nederland door opdrachtgever of derden wijzigingen worden aangebracht in het geleverde of de verrichte werkzaamheden of daaraan werkzaamheden worden verricht;
c. De garantie niet van toepassing is bij:
· Onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door koper/opdrachtgever.
· Het niet opvolgen van gebruiksaanwijzingen of instructievoorschriften van Kozijn Techniek Nederland
· Gebreken welke ontstaan door normale slijtage en bij ongelukken of onheil zoals brand, waterschade, aardbevingen, etc.
· De toepasselijkheid van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste zaken of werkwijzen.
· Zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op instructie van of namens koper/opdrachtgever toegepast, alsmede van door of namens koper/opdrachtgever aangeleverde zaken.

2. Betreffende door Kozijn Techniek Nederland uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie verleend.

3. Het beweerdelijk niet nakomen door Kozijn Techniek Nederland van zijn garantieverplichtingen ontslaat koper/opdrachtgever niet van de verplichtingen, die voor koper/opdrachtgever voortvloeien uit enige met Kozijn Techniek Nederland gesloten overeenkomst.

Artikel 8 verplichting koper/opdrachtgever
Koper/opdrachtgever verklaart dat op de plaats waar Kozijn Techniek Nederland werkzaamheden verricht in het kader van een onder artikel 1 gesloten overeenkomst geen asbest of asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Indien door Kozijn Techniek Nederland echter asbest of asbesthoudende materialen worden aangetroffen is Kozijn Techniek Nederland bevoegd de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten totdat de koper/opdrachtgever het asbest of de asbesthoudende materialen heeft laten verwijderen. Het verwijderen van het asbest vindt plaats voor rekening, risico en onder verantwoordelijkheid van de koper/opdrachtgever.

 Artikel 9 Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Kozijn Techniek Nederland beperkt zich tot nakoming van de in artikel 7 vermelde garantieverplichting, behoudens opzet of grove schuld van Kozijn Techniek Nederland.
2. Behoudens het bepaalde in lid 3 is elke verdere aansprakelijkheid van Kozijn Techniek Nederland, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, vervolgschade, of schade wegens aansprakelijkheid van koper/opdrachtgever jegens derden, uitgesloten, behoudens opzet of grove schuld zijdens Kozijn Techniek Nederland.
3. Indien de rechter mocht oordelen dat Kozijn Techniek Nederland geen beroep toekomt op lid 2, beperkt de aansprakelijkheid van Kozijn Techniek Nederland zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief omzetbelasting, van de zaak waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeraar van Kozijn Techniek Nederland een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
4. Koper/opdrachtgever vrijwaart Kozijn Techniek Nederland voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van het werk of de afgeleverde zaken, voor zover deze het gevolg zijn van feiten en omstandigheden die door Kozijn Techniek Nederland niet beïnvloed en/of voorzien konden worden en voor zover deze aanspraken verder gaan dan hetgeen waartoe Kozijn Techniek Nederland krachtens artikel 7 van deze voorwaarden verplicht is, waaronder begrepen aansprakelijkheid ingevolge artikel 6:171 BW (aansprakelijkheid voor niet ondergeschikten/onderaannemers) en artikel 6:185 BW (productaansprakelijkheid). Klant is zelf verantwoordelijk voor het afdekken van spullen, tapijt etc.

 Artikel 10 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is steeds Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 II BIJZONDER GEDEELTE

 Onderdeel A: verkoop- en leveringsvoorwaarden

 Artikel 11 Levering
1. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.
2. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering of plaatsing zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten en kosten die gemaakt zijn om de gekochte zaken te produceren, aan Kozijn Techniek Nederland verschuldigd zijn.
3. Kozijn Techniek Nederland kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade/letsel indien klant besluit beglazing te nemen afwijkend van
NEN 3569:2011

 Artikel 12 Levertijd

1. Levering geschiedt zoveel mogelijk met inachtname van de op het contract vermelde termijn. Indien echter vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van werkomstandigheden of ten gevolge van vertraagde levering aan Kozijn Techniek Nederland van de benodigde grond- en/of hulpstoffen of ten gevolge van andere niet aan Kozijn Techniek Nederland toe te rekenen omstandigheden, wordt de overeengekomen levertijd automatisch verlengd tot het moment waarop Kozijn Techniek Nederland weer leveren kan, zonder dat Kozijn Techniek Nederland tot enige schadeloosstelling wegens te late levering gehouden is.
2. Indien de overeengekomen datum van levering met meer dan 4 maanden wordt overschreden kan koper de overeenkomst ontbinden, tenzij de overschrijding te wijten is aan omstandigheden welke voor rekening van de koper komen.

 Artikel 13 – Eigendomsvoorbehoud
Alle door Kozijn Techniek Nederland geleverde of anderszins ter beschikking gestelde zaken blijven eigendom van Kozijn Techniek Nederland tot het moment de koopprijs volledig is voldaan. Kozijn Techniek Nederland behoudt zich het recht om haar eigendom op kosten van de koper te laten demonteren indien deze bij niet nakomen van haar betalingsverplichtingen de eigendommen (elders) heeft gemonteerd dan wel heeft uitgegeven.

Onderdeel B: Voorwaarden voor aanneming van werk

 Artikel 14 – Vergunningen
1. Indien voor het plaatsen van de bij Kozijn Techniek Nederland gekochte producten vergunningen nodig zijn is het risico van het niet verkrijgen van deze vergunningen voor opdrachtgever. Het niet verkrijgen van de benodigde vergunning is nimmer reden om de overeenkomst niet gestand te hoeven doen.
2. Alle kosten die aan het verkrijgen van een benodigde vergunning zijn verbonden komen voor rekening van de opdrachtgever.
3. Indien de overeenkomst is gesloten onder de opschortende voorwaarde dat opdrachtgever ter zake een vergunning kan verkrijgen dan moet aan de navolgende voorwaarden zijn voldaan wil opdrachtgever zich op deze opschortende voorwaarde kunnen beroepen: a) opdrachtgever moet binnen 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst de benodigde vergunning hebben aangevraagd; b) aan ieder verzoek om inlichtingen door de vergunning verlenende instantie moet binnen 14 dagen door opdrachtgever zijn voldaan; c) opdrachtgever moet alle stukken gericht aan of ontvangen van de vergunning verlenende instantie binnen 14 dagen na verzending respectievelijk ontvangst kopieën naar Kozijn Techniek Nederland hebben gestuurd; d) de vergunning moet definitief zijn geweigerd.
4. Indien niet aan alle in lid 3 genoemde voorwaarden is voldaan, wordt de vergunning geacht te zijn verleend.
5. Bij een afwijzende beschikking op de door of namens opdrachtgever gedane aanvraag van de benodigde vergunning is opdrachtgever gehouden daartegen elk mogelijk rechtsmiddel in te stellen. Indien opdrachtgever zulks weigert, wordt de vergunning geacht te zijn verleend.

Artikel 15 – Bouwkundige staat

1. Kozijn Techniek Nederland is niet verantwoordelijk voor bouwkundige constructies die het monteren van kozijn elementen niet verantwoord maken.

Artikel 16 – Meer- en minderwerk 

1. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomen werk kan Kozijn Techniek Nederland verhoging van de prijs vorderen wanneer hij de opdrachtgever tijdig heeft gewezen op de noodzaak van een daaruit voortvloeiende prijsverhoging, tenzij de opdrachtgever die noodzaak uit zichzelf had behoren te begrijpen.
2. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van Kozijn Techniek Nederland verrekening van meerwerk onverlet.
3. Indien koper/opdrachtgever na 8 dagen overeengekomen opdracht bevestiging annuleert is Kozijn Techniek Nederland gerechtigd gemaakte kosten in rekening te brengen met een minimum van 10% van de aanneemsom excl. btw.

 

AFDRUKKEN